CYGNUS KNIGHT

BLAZE

WIZARD

พลังหลัก : INTELLIGENCE (INT)

อาวุธหลัก : WAND/STAFF

Hit Points/Mana Points : LOW/HIGH

โจมตี
ป้องกัน
การเคลื่อนไหว
ความยาก

OVERVIEW

จอมเวทย์แห่ง Cygnus Knights หรือที่รู้จักกันในนาม Blaze Wizard เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญวิชาไฟทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง เหล่า Blaze Wizard นั้นต่างก็ได้รับการฝึกสอนจาก Chief Knight of Fire Oz เพียงผู้เดียว นั่นหมายถึง Noblesse คนไหนที่อยากจะเป็นจอมเวทย์แล้วนั้นต้องมารับการฝึกสอนจากเขาเสมอ

SKILL