HERO

ARAN

พลังหลัก : STRENGTH (STR)

อาวุธหลัก : POLEARM

Hit Points/Mana Points : HIGH/LOW

โจมตี
ป้องกัน
การเคลื่อนไหว
ความยาก

OVERVIEW

เป็นหนึ่งในฮีโร่ทั้ง 6 ตัวเธอนั้นเป็นคนหนึ่งที่ถูกผนึกไปพร้อมกับ Black Mage เธอมีบทบาทเป็น Warrior ประจำกลุ่ม การต่อสู้ของเธอนั้นจะเป็นการใช้วิชาน้ำแข็งประสานเข้ากับทวงท่าต่างๆ ในการโจมตีเข้าใส่ศัตรูด้วยง้าวคู่ใจของเธอ และเธอยังสามารถใช้ Mass เป็นอาวุธรองได้ด้วย

SKILL