MapleStory : LINE FRIENDS ความสนุกพร้อมผองเพื่อน ห้ามพลาด ถึง 18 มิ.ย. เท่านั้น

[NEWS]ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1

วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 2562

Black Mage
Comeback

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1

Chatree Boonnithititikul 

 ฐิติวรดา ชาติวรพงศา

 นายศิวากร ศิริวัฒนากุล

วริศรา กัว 

 Nuchanart Cheawsuktrakool

 ณัชชารีย์ เลิศธีรเรืองกุล

 นายสุรเมศร์ โชคชัยสุวรรณ

 วสุรัตน์    เวชภัทรสิริ

Sukrit vithyakovit 

ณัฐนนท์ พงศ์ยศธร 

นายอนันต์ ไวจำปา 

 วิชระ อินทรวิเชียร

 Tham Yodboriboon

 ณัฐพงศ์ มูลเมือง

นิธิภา ติงธนาธิกุล 

 วิรัลยุพา เลิศธีรเรืองกุล

 เด่นพงษ์ บุญธรรม

ณัฐพล ภูวิภิรมย์ 

 ปฐมภพ พาชยมัย

 วิศรุต วันทา

 เนติพงษ์ ไชยเมืองชื่น

 ณิชนันทน์ รุจิวัวัฒนกุล

ปนัสยา เสริมทวีทรัพย์ 

 วีรดา ศรีธราดล

 เบญจพล มงคลธรรม

ทยุต หริณะรักษ์ 

 ปพนทัศน์ จีระอภิโชติโภคิน

วีรพล ศรีธราดล 

 ไอริณ ศุภศิริภิญโญ

ธนณัฏฐ์ สิริงามวรกุล 

ปภังกร วิชิตรชัยมาศ 

วีระ   พูนธีระกุล 

 กนกรัตน์ สุธรรมวงศ์

 ธนดล ทรงเจริญ

 ประภัสสร ดีซื่อ

 วุฒิ วสุวานิช

กฤช ตั้งจิตบรรเจิด 

ธนภัทร วงษ์สวัสดิ์ 

 ปิยรัตน์ ธีราธรรม

 ศรัณยา พจน์จลองศิลป์

กฤษฎิ์ แก่นพวา 

 ธันย์ชนก ชัยวรรัตนสกุล

 พงศ์พันธ์ ชูมณี

 ศิรชัช คงคาแสน

 กฤษณะ ทิพยศักดิ์

 ธีรเชษฐ์ สรัลสวัสดิ์

 พงษ์ขจร วริวงษ์

 ศิริลักษณ์ สุจีรกุลกิจ

 กวินนาท น้อยนงค์เยาว์

 ธีรเมธ ชอบค้าจริง

 พิจาริณ ปานทองเสม

 ศุภวัช วิไลรัตน์

 กษิณ  วสุวานิช

 ธีระศักดิ์ จักรชัย

พิชญ์สินี สันตโยดม 

สกล วสุวานิช 

 กาญจนา พรกุลวัฒน์

 น.ส.รัตติยา สุขกวี

 พิธรศักดิ์ วีระจิตเอกชัย

สรวิชญ์ วรรณอุบล 

 กิตติพิชญ์ นิธิพิพัฒพงค์

 น.ส.สิริวรรณ นะเขิน

พิมพ์ปฏิภาณ อังคเรืองรัตนา 

 สรัลรัตน์  ธนกิจตระการชัย

 คริษฐ์ แสงชัยทิพย์

 นฤดล เอี่ยมหลัก

ภมร เทียนสุพจน์ 

 สิทธินนท์ สุขายะ (Sittinon Sukhaya)

 จงรักษ์ พรหมวาส

 นัฐกานต์ ดาวเจริญพร

ภามพ์ วรรณพินทร์ 

สิริกาญจณ์ ทิพย์ธนกิตต์ 

 จารุเดช แจ้งมาก

 นาย กรีฑพล เฟื้อแก้ว

 ภูริทัต ศรีตันทึก

สุนิสา นุชน้อย 

 จุฑารัตน์ ศรีฉันทะมิตร

 นาย ฤทธิ์ธิรัต ชมชนะ

 มธุรวันต์ ชุ่มชื่น

 สุรชาติ วรรณอุบล

 ฉัตรชัย พฤกษชาติ

นาย สมัชชา รัตโนภาพ 

 มนทกานต์ บุญทูล

 สุวิชา เติมลิขิตกุล

 ฉันทรัฐ ตะริโย

นาย สิรวิชญ์ เอกธนาสินสิริสุข 

 วชิรวิทย์ ชาติวรพงศา

อธิกร กิจเสรีกุล 

 ชนาพัฒน์ พัฒนะพิมลจิตร์

 นายกรวสิษฐ์ สัจภาพพิชิต

 วรพงษ์. ชาติวรพงศา

 อธิวัฒน์ วัชรเสถียร

 ชยสรณ์ คชสิทธิ์

 นายนพพล คำพินิช

 วรภพ คูตระนันท์

 อภิชาติ นาควรินทร์

ชุติพัฒน์ วัชวงค์  

นายพีรณัฐ บุญคุ้มครอง 

 วรรณวาลี อินทรปานนท์

 อมรเทพ  อรวัฒนานนท์


ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อยืนยันตัวตน
- คลิกที่ลิงค์ เพื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์
- ผู้โชคดี ครั้งที่ 1 ต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 22 ม.ค. 2562
- ถ้าไม่ลงทะเบียนภายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
- ทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีครั้งที่ 2 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2 วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 18:00 น.
(ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยืนยันตัวตนไม่ครบ)

พิเศษ!! สำหรับผู้เข้าร่วมงาน
- แต่ง Cosplay เกม Maplestory เข้าร่วมงาน รับไปเลย 500 NxCash แบบไม่มีเงื่อนไข แต่งทุกคนได้ทุกคน
- Cosplay ที่ชนะคะแนนโหวตภายในงาน รับเพิ่มไปอีก 1,000 NxCash 1 รางวัล

ตัวอย่าง Cosplay เกม Maplestory

หมายเหตุ
- การเลือกผู้โชคดีเป็นเป็นแบบสุ่มเลือก
- ประกาศรายชื่อแบบเรียงตามตัวอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
(ใครที่ใส่คำนำหน้าชื่อมา จะถูกเรียงจาก น.หนู)

-------------------------------------------------------

กำหนดการ:
- วันเสาร์ที่ 02 ก.พ. 2019
- สถานที่ ตึกสาทรธานี2 ชั้น2 GlowFish(สาทร) ห้อง Conference Halls 1 @BTS ช่องนนทรี

ลงทะเบียน 

13:00 - 14:00 

 พูดคุยเกี่ยวกับ Black Mage พร้อมเล่นกิจกรรม

14:00 - 16:00 

ถ่ายรูปหมู่และจบงาน 

16:00 - 16:15 


แผนที่และการเดินทาง

ที่อยู่
- 2ND FLOOR, SATHORN THANI 2 TEL: 02-109-9600

สถานีรถไฟฟ้าใกล้ที่สุด
- BTS ช่องนนทรี

< กลับหน้าหลัก

.....

.....