MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

ระบบตีบวก/Spell Trace Enchantment

Spell Trace คือ ไอเทมที่ใช้ Enchancment ได้ตามจำนวนที่ต้องการอัพเกรดของอุปกรณ์ไอเทม สามารถพบได้จากมอนสเตอร์ทั่วๆไป
สามารถใช้งานได้ต่อเมื่อมีตัวละครเลเวล 20 ขึ้นไป โดย Spell Trace จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภทอาวุธและประเภทชุดป้องกัน 

ขั้นตอนการตีบวก

1.กดปุ่ม I เปิดหน้าต่างช่องเก็บของขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ไอคอน  เพื่อเปิดหน้าต่างระบบ Eqipmente Enchant ขึ้นมา
2. ลากไอเทมที่ต้องการตีบวกเข้าไปในช่อง Enchant จากนั้นเลือก Scroll ที่มีให้ในระบบ Enchant และกดปุ่ม "ตีบวก" เป็นอันเรียบร้อย

Scroll แบบพิเศษ

Icon 

 Name

รายละเอียด 

 

 Clean Slate Scroll

ฟื้นฟูจำนวนครั้งในการตีบวกที่ลดลงไปเมื่อใช้ Scroll ล้มเหลว ไม่สามารถใช้กับแคชไอเทม 

 

 Innocence Scroll

รีเซ็ตออพชั่นทั้งหมดของไอเทมเป้าหมายยกเว้น Potential สามารถใช้กับไอเทมอุปกรณ์เท่านั้น และในกรณีที่เป็นไอเทม Growth จะสามารถคืนสภาพเป็นก่อน Growth ได้ ไม่สามารถใช้กับไอเทมที่กำลังใช้งาน Scissors of Karma, Sharing Tag, Item Guard ออพชั่นเพิ่มเติมจะไม่ถูกรีเซ็ต  

 

Perfect Innocence Scroll 

รีเซ็ตออพชั่นทั้งหมดของไอเทมเป้าหมายยกเว้น Potential สามารถใช้กับไอเทมอุปกรณ์เท่านั้นและในกรณีที่เป็นไอเทม Growth จะสามารถคืนสภาพเป็นก่อน Growth ได้ ไม่สามารถใช้กับไอเทมที่กำลังใช้งาน Scissors of Karma, Sharing Tag, Item Guard รีเซ็ตออทชั่นเพิ่มเติม และจำนวนการใช้ Scissor แต่ว่าในกรณีที่เป็นไอเทมที่ไม่สามารถใช้ Scissor สถานะการแลกเปลี่ยนจะไม่ถูกรีเซ็ต 


การยกระดับดาว Advanced Equip

อุปกรณ์ที่สามารถยกระดับดาวได้นั้นจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ อุปกรณ์ทั่วไป กับ อุปกรณ์ Superior ซึ่งแต่ละประเภทก็มีขั้นตอนการยกระดับดาว
ดังต่อไปนี้


1.การยกระดับดาวอุปกรณ์ทั่วไป
-อุปกรณ์ทั่วไปที่จะนำมาทำการยกระดับดาวได้ต้องผ่านการตีบวก Scroll จนครบทุกช่องแล้ว ระบบตีบวกจะเปลี่ยนเป็นระบบยกระดับดาว
ผู้เล่นสามารถกดเพิ่มดาวไปได้เรื่อยๆ และหลังจากถึงระดับ 12 ดาวการยกระดับดาวอุปกรณ์ชิ้นนั้นจะมีโอกาสแตกสลายหายไป

2.การยกระดับดาวอุปกรณ์ Superior
-อุปกรณ์ Superior ที่ทำการยกระดับดาวจะต้อใช้เงิน Meso จำนวนมากในการยกระดับแต่ละครั้ง และเมื่อถึงระดับ 5 ดาวก็มีโอกาสที่ไอเทมจะแตกหายไป

การย้ายระดับดาว และ Todd's Hammer

หากคุณทำการย้ายระดับดาวอุปกรณ์จะทำให้ดาวลดลง 1 ดวง และ Todd's Hammer ของอุปกรณ์ชิ้นเดิมก็จะถูกเพิ่มลงในอุปกรณ์ชิ้นใหม่
ที่ทำการย้ายระดับดาวด้วย, อุปกรณ์ชิ้นใหม่นั้นควรบวก Spell Trace ให้ครบทุกช่องก่อนจะรับการย้ายระดับดาว,  อุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่จะย้ายร
ะดับดาวต้องมีเลเวลไม่เกิน 10 เลเวลของอุปกรณ์ที่จะทำการย้ายระดับดาว โดยขั้นตอนการย้ายระดับดาวมีดังนี้

1.กดปุ่ม I เปิดหน้าต่างช่องเก็บของขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ไอคอนค้อนสีฟ้า เพื่อเปิดหน้าต่าง Todd's Hammer ขึ้นมา


2.คลิกเลือกอุปกรณ์ชิ้นเก่าที่ต้องการย้ายระดับดาว จากนั้นคลิกเลือกอุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่ต้องการรับระดับดาว กับ Todd's Hammer และกดปุ่ม Transfer
เพื่อทำการย้ายระดับดาว  

< กลับหน้าหลัก